Slavia Biuro Podróży w Sieradzu
INFOLINIA: (43) 827 20 85

Warunki uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży "Slavia' w Sieradzu bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, a także z informacjami zawartymi na stronie www.slavia.pl oraz ze szczegółami interesującej Państwa oferty. Zachęcamy do tego, gdyż podpisanie przez Państwa Umowy -Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej uznawane jest przez nas jako potwierdzenie zapoznania się z tymi Warunkami i informacjami oraz ich akceptacją.

Warunki Uczestnictwa określają wzajemne zobowiązania powstałe w związku z zawarciem Umowy - Zgłoszenia między uczestnikami imprez, a ich organizatorem i odnoszą się do wszystkich imprez organizowanych przez BP Slavia.

Informujemy także, że BP Slavia jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i posiada zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego o wpisaniu firmy do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Łódzkiego pod numerem 069/1999.

I UCZESTNIK IMPREZY
 1. Uczestnikiem imprezy turystycznej może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba małoletnia może uczestniczyć w imprezie turystycznej razem z opiekunem prawnym lub innym opiekunem, jeżeli opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę na piśmie.
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia Klienta może wskazywać na możliwość wystąpienia konieczności udzielenia dodatkowej opieki lekarskiej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej, itp., bądź jego uczestnictwo w imprezie turystycznej będzie wymagało ze strony Organizatora dodatkowego zaangażowania, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora przed zawarciem Umowy.
 
II ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje przez podpisanie Umowy-Zgłoszenia przez przedstawiciela BP SLAVIA i Klienta pod warunkiem równoczesnego wpłacenia przez Klienta zaliczki 29 % lub pełnej ceny imprezy ceny imprezy określonej w części III pkt. 1 niniejszych Warunków. Uczestnikiem imprezy jest Klient podpisujący Umowę - Zgłoszenie oraz inne osoby przez niego wymienione na umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna. Możliwe jest zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem Internetu poprzez wejście na stronę internetową www.slavia.pl, systemy rezerwacyjne komputerowych biur podróży upoważnionych do sprzedaży ofert BP Slavia. Warunki i sposób zawarcia umowy w takim trybie są podane w tych systemach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące programów, rodzajów i standardu usług na imprezach turystycznych organizowanych przez BP Slavia określone są na stronie www.slavia.pl .
 3. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje niezbędne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wybranej przez siebie imprezie turystycznej oraz o dodatkowych dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w imprezie np. świadectwo szczepienia. Podpisanie Umowy - Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tych informacji.
 4. W przypadku imprez z dojazdem indywidualnym (własnym) Klient otrzyma voucher/skierowanie na odbiór świadczeń. Nastąpi to nie wcześniej jednak niż po wpłaceniu pełnej należności za imprezę.
III CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, SPOSÓB ZAPŁATY
 1. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 29 % ceny imprezy, a w przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny. Przy wpłaceniu zaliczki pozostała należność powinna być wniesiona nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
 2. Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie okr. w pkt 1 oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki przewidziane w części VI pkt 3 i 4 Warunków Uczestnictwa.
 3. Ceny imprez są wyrażone w PLN /a jedynie przy imprezach wyjazdowych z dojazdem własnym lub przy imprezach specjalnych cena stanowi równowartość złotową kwoty podanej w EURO lub USD wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu dokonania pełnej wpłaty lub dopłaty do pełnej ceny imprezy.
 4. BP SLAVIA może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podniesienie ceny następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych, wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. O zmianie ceny BP SLAVIA niezwłocznie poinformuje Klientów.
IV PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W TRAKCIE REALIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ
 1. BP SLAVIA  ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem oraz za umówioną ilość i jakość świadczeń.
 2. BP SLAVIA odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo spowodowane zostały przez siłę wyższą.
 3. BP SLAVIA dokona zwrotu Klientowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Klient nie otrzymał świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości.
 4. BP SLAVIA nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia turystyczne nabywane przez Klienta na miejscu trwania imprezy turystycznej.
 5. Klient udający się na imprezę turystyczną BP SLAVIA powinien posiadać niezbędne dokumenty, a w szczególności Umowę-Zgłoszenie, paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy lub dowód osobisty przy wyjazdach do krajów UE, wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne dokumenty wskazane przez organizatora imprezy.
 6. W czasie przejazdu autokarem zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 7. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Klient jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 8. BP SLAVIA  ma prawo odmówić przyjęcia Klienta na pokład autokaru lub odmówić dalszego uczestnictwa w programie zwiedzania bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w przypadku, gdy Klient:a) odmówił przed wyjazdem okazania Pilotowi dokumentów podróży /dowód osobisty, paszport i wiza/, b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających /np.: narkotyków/ c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych uczestników imprezy lub zagrażający ich bezpieczeństwu.
 9. W przypadku zmiany przez Klienta nazwiska, adresu lub paszportu powinien on o tym fakcie powiadomić  BP Slavia najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 10. Klient powinien przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce i w krajach objętych programem imprezy turystycznej. Za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych przepisów BP SLAVIA nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Klienci imprez turystycznych powinni stosować się do wskazówek pilota/rezydenta lub pracownika przedstawiciela organizatora dotyczących organizacji i realizacji programu imprezy.
 12. Klient imprezy turystycznej jest odpowiedzialny za pokrycie wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania (hotel, autokar itp.)
 13. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec BP SLAVIA, jeżeli Klient zawiadomi BP SLAVIA w terminie co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
V UBEZPIECZENIE KLIENTA
 1. BP SLAVIA zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta -uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo na stronie internetowej BP SLAVIA. www.slavia.pl
 2. Stronami umowy ubezpieczenia jest PZU S.A.
 3. Klient może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz od następstw chorób przewlekłych na warunkach określonych przez PZU S. A. Zawarcie tego ubezpieczenia może nastąpić przy podpisaniu Umowy - Zgłoszenia lub najpóźniej w dniu następnym.
VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. BP SLAVIA może odwołać imprezę w przypadku braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 70% miejsc, które BP SLAVIA ma do dyspozycji na daną imprezę. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku BP SLAVIA  przedstawi Klientowi ofertę zastępczą lub zwróci całość kwoty wpłaconej przez Klienta.
 2. O zmianach programu lub ceny imprezy BP SLVIA niezwłocznie powiadomi Klienta, który w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia powinien poinformować BP SLAVIA, że przyjmuje proponowane zmiany bądź odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji z udziału w imprezie Klient otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy.
 3. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w imprezie. Rezygnacja powinna być złożona w biurze/agencji turystycznej, w którym została zawarta umowa.Rezygnacja powinna być złożona pisemnie i przesłana listem poleconym na adres BP Slavia. W tym przypadku za dzień rezygnacji uważa się dzień wpłynięcia rezygnacji do BP SLAVIA.
 4. Klient otrzyma zwrot w płaconej kwoty na poczet ceny imprezy po potrąceniu rzeczywiście poniesionych przez PBP SLAVIA nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy. Swoje koszty manipulacyjne związane z obsługą Klienta (telefony, poczta, przelewy, wkład osobowy)  BP SLAVIA wycenia na kwotę 100 PLN /os. Powyższa kwota zostanie dodana do kwoty potrąceń. Zwrotu dokonuje się w miejscu, gdzie nastąpiło podpisanie Umowy - Zgłoszenia.
 5. BP SLAVIA dokona zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty rezygnacji w terminie do 14 dni od daty zakończenia imprezy.
VII REKLAMACJE
 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym pilota/rezydenta BP SLAVIA oraz wykonawcę usługi, a także współdziałać w celu usunięciu dostrzeżonych usterek i uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. Jeżeli powiadomienie złożone było w formie pisemnej pilot/rezydent ma obowiązek potwierdzenia jego przyjęcia od Klienta.
 2. Pilot, rezydent lub lokalny przedstawiciel organizatora nie są uprawnieni do uznania roszczeń Klienta.
 3. Reklamację z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu umowy Klient może złożyć na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub w siedzibie organizatora imprezy podanej na Umowie Zgłoszeniu. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informację o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy. REKLAMACJA POWINNA BYĆ ZŁOŻONA PISEMNIE I PRZESŁANA LISTEM POLECONYM NA ADRES BP SLAVIA.
 4. BP SLAVIA zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty: - zakończenia imprezy - w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota/rezydenta w trakcie trwania imprezy; - złożenia reklamacji - jeżeli została ona zgłoszona po zakończeniu imprezy.
 5. BP SLAVIA ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta.
 6. BP SLAVIA  ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 7. Reklamacje dotyczące rzeczy zaginionych lub uszkodzonych w transporcie lotniczym należy składać pisemnie, zgodnie z procedurą-bezpośrednio do linii lotniczej wykonującej ostatni etap przewozu przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego P.I.R. (Property Irregularity Report). Utratę, uszkodzenie lub błędne przesłanie bagażu należy dodatkowo zgłosić organizatorowi.
VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji lekarskiej
 2. Klient wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji podróży z BP SLAVIA.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową - Zgłoszeniem oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy: a) Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268/, b) kodeksu cywilnego, c) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby BP SLAVIA  w Sieradzu. BP SLAVIA, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną w AXA - Towarzystwo Ubezpieczeń I REASEKURACJI S.A. –  02.088.519. W przypadku konieczności korzystania z tego ubezpieczenia informacji udziela ŁÓDZKI Urząd Wojewódzki lub placówki konsularne Rzeczypospolitej Polskiej.


"SLAVIA" Biuro Podrózy - Małgorzata Sławińska
Ul. Jagiellońska 13
98-200 Sieradz
Wycieczki grupowe: grupy@slavia.pl
Biuro: slavia@slavia.pl
Wykonanie Avin.pl